§ 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1. System – system składający się z kart, Strony Internetowej, Aplikacji Systemowych oraz bazy danych – prowadzony na terenie Polski, pod nazwą „viCards”.

2. ESKADA Sławomir Kubiak/Organizator – Organizator Systemu „viCards”, zgodnie z § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

3. Karta – karta Systemu „viCards”, zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.

4. Właściciel – właściciel karty Systemu, będący osobą fizyczną, która jest obywatelem Polski i ukończyła 16 lat, a także posiada co najmniej ograniczoną zdolność do wykonywania czynności prawnych.

5. Użytkownik – Właściciel lub każda inna osoba, której Właściciel udostępni kartę do użytku.

6. Uczestnik – Właściciel karty, który jest jednocześnie uczestnikiem programu lojalnościowego.

7. Partner – inny niż ESKADA podmiot, który współpracuje z Organizatorem w Systemie „viCards” i oferuje Uczestnikom towary lub usługi w ramach systemu „viCards”.

8. Program – program lojalnościowy przeznaczony i udostępniony dla Partnerów Programu, zorganizowany przez Organizatora.

9. Dystrybutor/Reseller – firma, która nie jest Partnerem, ale zajmuje się dystrybucją kart – wyłącznie jako gadżety reklamowe.

10. Znalazca – osoba, która znalazła zagubioną Kartę i zgłosiła ten fakt Organizatorowi, za pomocą formularza dostępnego na Stronie Internetowej lub w Aplikacjach Mobilnych.

11. Klienci – Właściciele, Użytkownicy, Partnerzy, Dystrybutorzy, Znalazcy oraz inne osoby i podmioty, które udostępnił swoje dane osobowe Organizatorowi.

12. Oferta Podstawowa – podstawowa funkcjonalność systemu „viCards”, dostępna nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom Kart, zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.

13. Oferta Premium – pełna funkcjonalność systemu „viCards”, dostępna odpłatnie wszystkim Użytkownikom Kart, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.

14. Oferty – łącznie obowiązujące: Oferta Podstawowa i Oferta Premium.

15. Konto Podstawowe – indywidualne konto Właściciela z dostępną Ofertą Podstawową Systemu.

16. Konto Premium – indywidualne konto Właściciela z dostępną Ofertą Premium Systemu.

17. Konto Uczestnika – indywidualne konto Uczestnika u danego Partnera, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika w ramach Programu.

18. Numer Karty – kod na Karcie (w postaci kodu QR oraz adresu strony internetowej), którego odczytanie lub wpisanie (przy pomocy urządzenia elektronicznego) umożliwia wyświetlenie informacji zamieszczonych na Karcie w Systemie.

19. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach zdefiniowanych indywidualnie przez Partnerów Programu.

20. Stan Konta – liczba zgromadzonych Punktów przez Uczestnika w ramach Programu u jednego Partnera Programu.

21. Nagroda – usługa lub nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Programie dostępnych u Partnera (z wyłączeniem wyrobów akcyzowych), która może zostać wydana Uczestnikowi w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu.

22. Rabat – kupon rabatowy na zakup towarów lub usług w ramach oferty w Programie dostępnych u Partnera (z wyłączeniem wyrobów akcyzowych), który może zostać wydany Uczestnikowi w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu.

23. Aplikacja „viCards” User – dedykowana aplikacja „viCards” na urządzenia mobilne, w której po zalogowaniu Właściciel i/lub Uczestnik może korzystać z dostępnych funkcji.

24. Aplikacja „viCards” Partner – dedykowana aplikacja „viCards” na urządzenia mobilne, w której po zalogowaniu Partner może korzystać z dostępnych funkcji.

25. Aplikacje Mobilne – łącznie: Aplikacja „viCards” User oraz Aplikacja „viCards” Partner.

26. Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.vicards.pl. Strona Internetowa zawiera m.in. aktualne informacje o Programie, Regulamin, informacje o Ofertach, aktualne odnośniki do Aplikacji Mobilnych oraz formularze zamówień Kart.

27. Aplikacje Systemowe – łącznie: Aplikacje Mobilne oraz Strona Internetowa.

28. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

29. Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002., nr 101, poz. 926 ze zm) Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j.t.) oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

§ 2. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Systemu „viCards” jest ESKADA Sławomir Kubiak z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Przeskok 2, 63–400 Ostrów Wielkopolski, NIP numer 622–187–22–79; REGON numer 300666965, e–mail: biuro@vicards.pl, przy współpracy Partnerów, z którymi Organizator zawarł umowy partnerskie o współpracy. Informacje o Partnerach Programu dostępne są na Stronie Internetowej w zakładce "Partnerzy Programu".

2. System ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zabezpieczenie ich przed skutkami niepożądanych zdarzeń jak np. zgubienie kluczy. Dodatkową funkcją systemu jest Program, który ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów lub usług u Partnerów, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

3. System jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – od dnia 1 września 2018 roku i prowadzony jest przez czas nieokreślony.

4. Zakup towarów lub usług, o których mowa w dalszej części Regulaminu, obejmuje, o ile nie wskazano inaczej, również ich nabycie w imieniu i na rzecz osób trzecich.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Kart oraz organizacji i uczestnictwa w Programie i dostępny jest na Stronie Internetowej.

6. Użycie karty poprzez wykorzystanie kodu znajdującego się na karcie, zeskanowanie kodu QR, gromadzenie punktów u Partnerów Programu lub samo użytkowanie karty do celów opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu w dowolnej formie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 3. Dane osobowe Klientów

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ESKADA Sławomir Kubiak z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Przeskok 2, 63–400 Ostrów Wielkopolski, NIP numer 622–187–22–79; REGON numer 300666965, e–mail: biuro@vicards.pl.

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Systemu oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, co oznacza w szczególności:
    a) rejestrację i przypisanie Właściciela do danej Karty,
    b) przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu naliczenia mu Punktów za dokonane zakupy towarów lub usług,
    c) przetwarzanie danych osobowych Właścicieli i Znalazców w celu możliwości zgłoszenia zaginięcia lub odnalezienia zagubionej Karty, w tym ewentualny kontakt z Właścicielem lub Znalazcą w przypadku możliwości potwierdzenia w/w faktu.
    d) prowadzenie badań statystycznych,
    e) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług „viCards”.
    f) rozpatrywanie reklamacji,
    g) ewentualny kontakt z Klientem, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Klienta w celu wskazanym w pkt 2. powyżej jest:
    a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Klient zgodnie z § 2 pkt 5 Regulaminu,
    b) prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji.

4. Dane osobowe Klienta przechowywane są do momentu zlecenia Organizatorowi usunięcia danych osobowych Klienta.

6. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora lub Partnera o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.

7. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

8. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi lub w punkcie Partnerskim.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 4. Karta „viCards”

1. Karta jest integralnym elementem systemu.

2. Na Karcie widnieje kod QR, numer karty, kod weryfikacyjny, logo Systemu oraz opcjonalnie reklama Partnera.

3. Karta może być wydana przez Organizatora, Partnera lub Dystrybutora. Karta umożliwia identyfikację danego Właściciela. Jeden Właściciel może posiadać więcej niż jedną Kartę.

4. Karta może zostać wyłączona (zablokowana) na żądanie Właściciela.

5. Karty znalezione i zagubione można zgłaszać za pomocą Strony Internetowej lub Aplikacji Mobilnych.

§ 5. Dostęp podstawowy

1. Użytkownik Karty może bez rejestracji Karty korzystać z niej jako element Programu – naliczanie punktów u Partnerów Systemu, zgodnie z § 7 i § 8 niniejszego Regulaminu.

2. Po wcześniejszym zarejestrowaniu Karty poprzez dowolną Aplikację Systemową i przypisaniu jej do swojego konta, każdy Właściciel może nieodpłatnie korzystać z Oferty Podstawowej Systemu.

3. Użytkownik w ramach Konta Podstawowego ma dostęp do ograniczonych funkcji Kart. Dostępne możliwości obejmują w szczególności:
    a) funkcja ICE (In Case of Emergency – na wypadek nagłego zdarzenia), na której użytkownik może zamieścić dowolne informacje,
    b) funkcja informująca o stanie zdrowia – w sytuacji, gdy użytkownik np. cierpi na przewlekłą chorobę, grupa krwi itp.,
    c) pomoc w sytuacji zgubionych kluczy,
    d) zawieszka do kluczy.
*Zaleca się, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie zamieszczać żadnych danych wrażliwych - nr telefonu, adres, dane osobowe itp.

4. Użytkownik ma możliwość rozszerzenia Konta Podstawowego do Konta Premium, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.

§ 6. Dostęp premium

1. Każdy Właściciel przy rejestracji Karty w Systemie poprzez dowolną Aplikację Systemową otrzymuje darmowy 60–dniowy dostęp do Konta Premium.

2. Użytkownik w ramach Konta Premium ma dostęp do wszystkich funkcji Kart:
    a) funkcje Konta Podstawowego,
    b) prowadzenia własnych wpisów na Karcie (dowolne treści np. książka budowy czy serwisowa),
    c) udostępnianie wybranych treści innym użytkownikom Kart (np. mechanik samochodowy wysyła treść klientowi warsztatu),
    d) kategoryzacja kart.

3. Dostęp do konta Premium jest odpłatny. Aktualna cena dostępna jest w Aplikacjach Systemowych.

§ 7. Programy lojalnościowe

1. Program jest przeznaczony i udostępniony odpłatnie dla Partnerów. System i narzędzia (Aplikacje Systemowe oraz Karty) zorganizowane są przez Organizatora.

2. Przystąpienie i uczestnictwo w Programie „viCards” jest dobrowolne.

3. Partner zainteresowany dołączeniem do Programu, może wyrazić wolę podjęcia współpracy przez:
    a) formularz zamówienia Kart dla firm,
    b) kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem.

4. Każdy Partner zobowiązany jest do ustalenia własnych zasad i warunków oraz stworzenia własnego regulaminu dla swojego programu lojalnościowego. Wzór regulaminu jest dostępny u Organizatora na Stronie Internetowej.

5. Organizator odpowiada tylko i wyłącznie za System. Za pozostałe elementy programu lojalnościowego, np. sposób naliczania punktów, nagrody (dostępność, odbiór itp.) odpowiedzialny jest dany Partner.

6. Organizator zastrzega prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych Partnerów Programu na stałe lub okresowo.

§ 8. Dystrybucja

1. Zasady i warunki dystrybucji są ustalane z każdym Resellerem indywidualnie, na zasadzie umowy.

§ 9. Uszkodzenie, zagubienie, kradzież lub zniszczenie Karty

1. W wypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży Karty Właściciel powinien o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić Partnera, u którego Karta została wydana. Partner wykona wszelkie niezbędne czynności mające na celu zablokowanie Karty. Istnieje również możliwość zgłoszenia tego faktu bezpośrednio do Organizatora, za pomocą dostępnych Aplikacji Systemowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia Karty, a także w przypadku używania Karty niezgodnie z Regulaminem.

3. Po dokonaniu przez Właściciela powiadomienia o fakcie wskazanym w pkt 1 wyżej, wraz z jednoczesnym wnioskiem o wydanie nowej Karty, poprzednia Karta zostanie zablokowana i unieważniona, a Organizator wystawi nową Kartę (szczegóły w kolejnym punkcie).

4. W przypadku wystawienia nowej Karty, wszystkie zgromadzone dotychczas dane na utraconej Karcie zostaną przepisane na nową. W okresie oczekiwania na nową Karte, wszelkie operacje na Karcie utraconej i na nowej są niemożliwe. Nowa Karta powinna być wysłana na adres Właściciela podany w formularzu rejestracyjnym w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Właściciela utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty. Decyzja o odpłatności za wydanie nowej Karty pozostaje w gestii Partnera lub Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zbadania zasadności wymiany Karty np. w przypadku częstych jej wymian.

6. Naruszenie przez Użytkownika Regulaminu może skutkować, wedle decyzji Organizatora, unieważnieniem lub zablokowaniem Karty. Karta może także zostać zablokowana i unieważniona w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.

§ 10. Strona Internetowa, Aplikacje Mobilne i telefon kontaktowy

1. Informacje dotyczące Systemu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu numeru telefonu dostępnego na Stronie Internetowej (koszt rozmowy zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczestnik).

2. W celu zabezpieczenia praw i interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie zadawanie pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu po stronie Organizatora, które to pytania mają na celu identyfikację Właściciela Karty podczas rozmowy. W przypadku odmowy Właściciela podania informacji identyfikujących, Organizator nie jest zobowiązany do udzielenia informacji osobie kontaktującej się telefonicznie z Organizatorem, jako osobie nie będącej Właścicielem.

3. Możliwość pobrania Aplikacji Mobilnych udostępniana jest klientom nieodpłatnie.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Aplikacji Systemowych w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

§ 11. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Karty, Właściciel ma prawo do złożenia, w terminie 14 dni reklamacji u Partnera lub za pomocą formularza na Stronie Internetowej. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Właściciel powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Partnera lub za pośrednictwem Strony Internetowej. W braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.

2. Organizator nie odpowiada za wydawanie przez Partnerów Nagród oraz Rabatów, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

3. Tylko elementy Systemu mogą być reklamowane do Organizatora. Za programy lojalnościowe nie jest odpowiedzialny Organizator, zgodnie § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu, jak i Załączników do Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu lub Załączników do niego, Użytkownicy zostaną powiadomieni z 30–dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany na Stronie Internetowej lub/i u Partnerów.

2. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć współpracę z Partnerem w każdym czasie, bez podania przyczyny - skutkuje to wypowiedzeniem umowy z 90-dniowym okresem wypowiedzenia. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Partnera, Organizator powiadomi tylko Partnera. Partner jest zobowiązany uprzedzić swoich Uczestników o wyłączeniu Stanu Konta na kartach w momencie zakończenia umowy. Pozostałe funkcje Karty będą nadal dostępne, w tym inne Programy u innych Partnerów, zgodnie ze stanem obowiązującym na dzień rozwiązania umowy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w stosunku do poszczególnych Partnerów, w formie zmian Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Organizatora. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.